Kultúra

Cirkevný život v obci

So vznikom obce súvisí aj príchod kresťanstva do obce. Keďže pôvodní obyvatelia obce boli Slovania, preto sa pokračovalo v tradícií kresťanstva, ktoré na naše územie priniesli Konštantín a Metod. Po príchode Maďarov prevzali Maďari vieru od tunajšieho ľudu. V období reformácie prešla obec zmenou a väčšina jej obyvateľstva sa stala reformovanou.

Bolo to dôsledkom toho, že v obci žili zemania maďarského pôvodu a tí presadzovali novú vieru. Nová viera bola výhodná v tom, že zemania a obyvateľstvo nemuselo odovzdávať časť svojej úrody a peniaze cirkvi. Niekedy v tomto období tu bol postavený aj prvý kostol, ktorý bol drevený a slúžil reformovaným veriacim, keďže väčšina obyvateľstva bola reformovaného vierovyznania. Počas rekatolizácie v roku 1785 katolícky predstaviteľ zo Sátoraljaujhelya zobral kľúče od tunajšieho kostola na príkaz vrchnosti. Tým chcel znemožniť život reformovaných veriacich. Po prijatí Tolerančného patentu, kedy sa zrovnoprávnilo náboženstvo sa v obci mohlo slobodne vyznávať náboženstvo, hoci sa musela dodržiavať zásada: ,,Koho pôda, toho náboženstvo “. Drevený kostol bol okolo roku 1800 nahradený kamenným kostolom, ktorý stojí v obci do dnešných dní. 

Katolícki veriaci nemali v obci faru. V obci sa nachádzala kaplnka, ktorú dala postaviť rodina Pintérovcov, ktorá mala pod kostolom rodinnú kryptu. Kostol musel byť okolo roku 1936 zbúraný, pretože bol v dezolátnom stave a hrozilo nebezpečenstvo úrazu. Nový kostol sa začal stavať v roku 1947. Kostol bol stavaný svojpomocne a stavali ho spolu gréckokatolícki aj rímskokatolícki veriaci. Po dostavbe v ňom omše boli každú nedeľu dvakrát. Istý čas veriaci navštevovali kostol v Čerhove, kde sa nachádza aj fara. Gréckokatolícki veriaci mali možnosť navštevovať kostol vo Veľatoch. Tam sa nachádzala aj fara. Počas totalitného systému aj tu cirkevný život upadal. 
V obci pôsobili títo kňazi reformovanej cirkvi: Bartolomej Csorgó, Bartolomej Pándy, Ján Ásvanyi, Zoltán Lejko, Silvia Gyorki. Z rímskokatolíckych kňazov do obce dochádzali J. Repovský, A.Pavlík, J.Szocs, J.Nagy, J.Zgabur, P.Greško, Š.Tkáč, L.Pásztor, J. Demeter, J. Hermanovský, I. Boľanovský, P. Vojtek, S. Sivák, V.Pristaš 

Reformovaný kostol

Bol postavený v klasicistickom štýle.Do dnešných dní slúži reformovaným veriacim. Hoci z roka na rok je ich menej, snažia sa kostol udržiavať podľa svojich možností. V zime je kostol uzavretý, pretože nie je vykurovaný. Kostol je vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Už niekoľkokrát bol rekonštruovaný hlavne z financií zo zahraničia. Omše sa v ňom slúžia v maďarskom jazyku. Farárka v súčasnosti prichádza z Michalian, hoci donedávna bola v obci fara.

Pôvodne na jeho mieste stál drevený kostolík, ktorého fotodokumentácia sa nezachovala. Základný kameň bol položený 15.4.1807. Už v roku 1769 bol v obci prvý reformovaný kňaz. 

Kostol stojí na vyvýšenine a je ho možné vidieť už z diaľky. Kedysi sa zvonilo v kostole dvoma zvonmi, no jeden z nich už nefunguje. V kostole sa nachádza aj orgán so zachovalými píšťalami. Orgán sa používa len vo výnimočných prípadoch, lebo hra na ňom je veľmi zložitá. Zaujímavosťou kostola je strop. Predstavuje večernú oblohu plnú hviezd. Interiér kostola je pôvodný, kazateľnica je z kameňa a dreva, je na nej zobrazených desať božích prikázaní. Nad kazateľnicou sa nachádza latinský nápis z Markovho evanjelia.

Katolícky kostol

Základný kameň kostola bol položený v roku 1947. Bolo nevyhnutné v obci postaviť nový kostol, pretože starý už nevyhovoval požiadavkám veriacich a hrozilo, že spadne. Pri výstavbe kostola sa pôvodne počítalo aj s tým, že v nej bude aj krypta a bude mať dve bočné veže. Pre nedostatok financií sa to nezrealizovalo. Po dostavbe kostola ho spoločne využívajú až dodnes rímsko a gréckokatolícky veriaci, pričom omše sa striedajú každú druhú nedeľu. Rímskokatolícky farár prichádza z Čerhova, kde sa nachádza aj fara. Gréckokatolícky farár prichádza z Veľat.

Kostol je zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie. Interiér kostola tvorí oltár, na ľavo a v pravo sa nachádzajú výjavy z biblie, konkrétne je zobrazená krížová cesta. Strop kostola nesie prvky neobarokového štýlu, hoci kostol bol stavaný v 20.storočí. Sú na ňom zobrazené výjavy z Biblie. V rokoch 2010/11 prešiel kostol úplnou rekonštrukciu. Veriaci oboch cirkvi sa zaslúžili o jeho obnovu a veľkú zásluhu na jeho obnove mal aj pán duchovný Slavko Sivák.  

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár