f Obec Luhyňa | Oficiálne stránky obce | Oznamy

Oznamy

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX45 826 45 Bratislava Číslo: OLP/2732/2020 Bratislava 24.03.2020 Opatrenie , Uradu verejného zdravotníctva Sl~venskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej, na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c), § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z., § 7, 20 a 25 zákona č. 4211994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 42/1994 Z. z.") nariaďuje nasledovné opatrenie: Všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.) Odôvodnenie Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 1 výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19. marca 2020. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa ll. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 23. marca 2020 uložil hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky vydať uvedené opatrenie na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia a civilnej ochrany obyvateľstva. Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Podľa § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. za plnenie úloh civilnej ochrany zodpovedá v rozsahu ustanovenom týmto zákonom vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, okresné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby; pri plnení týchto úloh spolupracujú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom s obdobnými inštitúciami iných štátov. Podľa § 17 zákona č. 42/1994 Z. z. fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku. Podľa § 20 zákona č. 42/1994 Z. z. osoba, ktorá nie je zaviazaná účasťou na civilnej ochrane a na jej príprave podľa tohto zákona alebo iných zákonov, je v prípadoch mimoriadnej udalosti povinná primerane svojmu veku a zdravotnému stavu spolupracovať v súčinnosti s inými osobami v civilnej ochrane a možno jej v záujme ochrany života, zdravia a majetku uložiť obmedzenia a vyžadovať poskytnutie vecných prostriedkov potrebných na civilnú ochranu. Podľa § 25 zákona č. 42/1994 Z. z. pre prípad mimoriadnej udalosti sú fyzické osoby povinné dodržiavať pokyny okresných úradov, obcí, ako aj iných právnických osôb a fyzických osôb. Zároveň na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne vyzýva osoby staršie ako 65 rokov, aby obmedzili pohyb vo vonkajšom prostredí na nevyhnutné prípady (napríklad za účelom nákupu, návštevy zdravotníckeho zariadenia) a to v čase od 9. hod. do 12. hod. 2 Mgr. RNDr. ~UDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenkej republiky

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX45 826 45 Bratislava Číslo: OLP/2733/2020 Bratislava 24.03.2020 Opatrenie , Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného' zdravia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa ll. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie' nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia: A) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania sa nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť: l. predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, 2. lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, 3. predajne drogérie, 4. predajne novín a tlačovín, 5. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií. B) S účinnosťou od 25. marca 2020 do odvolania pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok uvedených v bode A) vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Odôvodnenie Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa ll. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 23. marca 2020 uložil hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky vydať uvedené opatrenie na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia a civilnej ochrany obyvateľstva. Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je nevyhnutné pristúpiť na začiatku výskytu tohto ochorenia na území Slovenskej republiky k takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi. Uvedené opatrenie je jedným z najefektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že ciel'om opatrenia je ochrana zdravia l'udí a predchádzanie úmrtiam. Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode Á, B je správnym deliktom podl'a § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podl'a § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX45 826 45 Bratislava Číslo: OLP/277512020 Bratislava 24.03.2020 Opatrenie , Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 35512007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020, núdzového stavu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), j) zákona č. 35512007 Z. z. tieto opatrenia: 1. Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú : a) denné stacionáre § 40 zákona b) zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35, 1 c) zariadenia opatrovateľskejslužby s ambulantnou formou sociálnej služby, d) rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, e) špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, f) domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, g) denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a h) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle"). i) Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. Termín: od 25.63.2020 do odvolania Odôvodnenie Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, kedy dochádza k šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.03.2020, nariadil Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydať vyššie uvedené opatrenia. Nový koronavírus (SARS-CoV-2) z čeľade Coronaviridae spôsobuje akútnu infekciu dýchacích ciest. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže končiť úmrtím. Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, II ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je nevyhnutné pristúpiť k takým opatreniam, aby sa mohlo, čo naJViaC ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi. V prípade denných stacionárov a ostatných ambulantne poskytovaných sociálnych službách ide o zariadenia, kde sa vo väčšom počte zhromažďujú osoby, ktoré sú ochorením COVID-19 najviac ohrozené, napríklad seniori, ľudia trpiaci rôznymi chronickými ochoreniami a u ktorých je riziko nakazenia väčšie a následný priebeh ochorenia má zväčša ťažký priebeh a štatisticky najčastejšie vedie k smrti. V prípade zariadení starostlivosti o deti o do troch rokov veku dieťaťa ide o systémové doplnenie už existujúcich opatrení, napríklad uzavretia predškolských zariadení. Existuje vysoké riziko, že prevádzkou uvedených zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Uvedené opatrenie je jedným z efektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že ciel'om opatrenia je ochrana zdravia l'udí a predchádzanie úmrtiam. Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom podl'a § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podl'a § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eu

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava Číslo: OLP/2777/2020 Bratislava 29.03.2020 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia: A) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: 1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely, 2. predajní drogérie, 3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, 4. predajní novín a tlačovín, 5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, 6. prevádzok telekomunikačných operátorov, 7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, 8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, 9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb, 10. práčovní a čistiarní odevov, 11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, 12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória, 13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb, 14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly, 15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky, 16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru, 17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, 18. prevádzok kľúčových služieb, 19. zberných dvorov, 20. predajní metrového textilu a galantérie, 21. predajní a servisov bicyklov, 22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2, 23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2. B) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky). C) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby uvedených v písmene A tohto opatrenia nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení: - vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.), - pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, - v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre, - počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky, - na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu. D) S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok uvedených v písmene A) bod 1 a 2 nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. E) S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 377/2004 Z. z., aby uzatvoril všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v písmene A, bod 1 až 10. O d ô v o d n e n i e Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19. Ústredný krízový štáb na svojom rokovaní dňa 27. marca 2020 uložil Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky úlohu vydať opatrenie pri ohrození verejného zdravia, ktorým zakáže alebo obmedzí činnosť prevádzok v rozsahu uvedenom v záväznej časti tohto opatrenia a zároveň uloží prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby povinnosť dodržiavať hygienické (protiepidemické) opatrenia. Cieľom tohto opatrenia je potreba dočasného maximálneho obmedzenia sociálnych kontaktov medzi ľuďmi, s výnimkou maloobchodného predaja a predaja služieb v nevyhnutných oblastiach, tak aby sa v čo najväčšej možnej miere zamedzilo komunitnému šíreniu prenosného ochorenia COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam. Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur. Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky 

SENIORI A OCHORENIE COVID-19 ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ
COVID-19 je infekčné ochorenie prenášané novým koronavírusom - („co“ znamená Corona, „vi“ znamená vírus a „d“ znamená ochorenie v anglickom jazyku, 19 značí rok prvého výskytu ochorenia).
Koronavírus sa prenáša kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní. Prenáša sa buď vdýchnutím alebo dotykom špinavých povrchov a následným prenesením rukami. Nakaziť sa vírusom je možné:
 priamym fyzickým kontaktom s osobou, u ktorej bol COVID-19 potvrdený,
 pobytom s nakazenou osobou v rovnakej domácnosti,
 priamym kontaktom s infekčnými sekrétmi (napr. použité papierové vreckovky),
 osobným kontaktom s nakazenou osobou na vzdialenosť menej ako 2m po dobu viac ako 15 minút,
 pobytom v uzavretom priestore s nakazenou osobou na vzdialenosť menej ako 2 m po dobu viac ako 15 minút.
Koronavírus môžu prenášať aj infikované osoby, ktoré navonok nejavia žiadne alebo len veľmi mierne vonkajšie prejavy ochorenia. Inkubačná doba (doba od vstupu vírusu do organizmu do rozvoja symptómov ochorenia) je niekoľko dní, pričom počas celej doby je jedinec prenášačom vírusu a môže ho nevedomky ďalej šíriť. Inkubačná doba ochorenia COVID-19 je 2 až 14 dní, môže byť aj dlhšia.
Kto je najviac ohrozený ochorením COVID-19
Najviac ohrození ťažkým priebehom ochorenia sú ľudia nad 60 rokov (súvisí to s tým, že s pribúdajúcim vekom sa znižuje schopnosť imunitnej reakcie organizmu, čo prispieva k vyššiemu výskytu infekcií a vírusových ochorení) a osoby, ktoré majú vážne chronické ochorenie (ochorenie srdca, cukrovku, pľúcnu chorobu, chronické ochorenia so znížením imunity).
Ako sa prejavuje koronavírus
Najčastejšie prejavy ochorenia sú podobné ako pri chrípke:
 horúčka nad 38 °C (takmer vždy),
 suchý, dráždivý kašeľ,
 sťažené dýchanie,
 celková únava, slabosť,
 niekedy nádcha, bolesť v krku.
Uvedený zoznam nie je úplný, ak máte akékoľvek ďalšie príznaky, ktoré sú závažné alebo znepokojujúce obráťte sa na svojho lekára.
Príznaky COVID-19 sú z veľkej časti podobné ako pri chrípke. Definitívnu odpoveď či má človek COVID-19, môže dať len laboratórne vyšetrenie odobratej klinickej vzorky pacienta.
AKO CHRÁNIŤ SEBA A OSTATNÝCH PRED KORONAVÍRUSOM
Tu je niekoľko odporúčaní, ktoré chránia vás aj ostatných.
Zostaňte doma
Ak je to možné zdržiavajte sa prevažne doma, prechádzajte sa na menej zaľudnených miestach, vyhýbajte sa davom najmä v uzavretých a zle vetraných, priestoroch, hromadným akciám, hromadnej doprave. Nakupujte racionálne – len v nevyhnutných prípadoch, na viac dní, v čase keď nie sú obchody plné ľudí. Vyhnite sa všetkým cestám, ktoré nie sú nevyhnutné.
Často si umývajte ruky
Pravidelné a časté umývanie rúk je jedným z najlepších spôsobov ako chrániť seba aj ostatných pred rôznymi chorobami. Ruky si umývajte mydlom a teplou vodou, najmenej po dobu 20 minút. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda použite dezinfekčný prostriedok, ktorý obsahuje najmenej 65% alkoholu. Rozotrite ho na ruky a trite, až kým nebudú suché. Nedotýkajte sa kontaminovanými rukami očí, nosa, úst.
Ruky si umývajte:
 po návrate domov z vonkajšieho prostredia,
 po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy,
 pred, počas a po príprave jedla,
 pred konzumáciou jedla,
 po použití toalety,
 po fúkaní nosa, kašlaní alebo kýchaní,
 pred a po návšteve lekára, nemocnice,
 po manipulácii s odpadom a odpadovým košom,
 po kontakte so zvieraťom alebo krmivom pre zvieratá.
Dodržiavajte odstup
Na verejnosti dodržiavajte odstup 2 m od iných ľudí. Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
Vyvarujte sa úzkemu kontaktu s chorými osobami aj vo vašej domácnosti. Pokiaľ je to možné udržiavajte odstup minimálne 1 m medzi chorou osobou a ostatnými členmi domácnosti.
Zamedzte zdieľaniu osobných predmetov s ostatnými členmi rodiny(uteráky, riady, zubné kefky..).
Noste rúško
Správne prekrytie horných dýchacích ciest (zakrytie ústa aj nosa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Pomáha zabrániť prenosu od nosičov ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii.
Rúško nie je náhradou za sociálne dištancovanie, preto aj s rúškom na tvári dodržiavajte 2 m odstup od ostatných ľudí.
Dodržujte respiračnú hygienu
Dodržiavajte hygienu pri kašlaní alebo kýchaní. Ak nemáte zakrytú tvár rúškom nezabudnite si vždy pri kýchaní a kašlaní zakryť ústa a nos papierovou vreckovkou, ktorú hneď vyhoďte do koša. Nekýchajte do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky. Následne si umyte ruky mydlom a teplou vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je voda a mydlo dostupné, vyčistite si ruky dezinfekčným prostriedkom.
Čistite a dezinfikujte
Vírus, ktorý spôsobuje COVID-19 môže prežiť hodiny alebo dni na rôznych povrchoch. Často čistite a dezinfikujte najviac dotýkané povrchy dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru alebo jódu. Patria sem stoly, kľučky, svetelné vypínače, dosky, písacie stoly, telefóny, klávesnice, toalety, vodovodné batérie a drezy, tlačidlá zvončekov, vo výťahoch, zábradlia pri vchode, kľúče, mobily. Ak sú povrchy znečistené najprv ich vyčistite a potom dezinfikujte. Pravidelne a často vetrajte.
Posilňujte si imunitu
Posilňujte svoju imunitu zdravou a pestrou stravou, vitamínmi (hlavne vitamín C, vitamíny skupiny B, vitamín D, zinok, probiotiká), dostatočným pitným režimom, pohybom v prírode, oddychom, dostatkom spánku. Vitamín D si doplníte, ak vystavíte odhalenú pokožku aspoň na 30 minút slnečným lúčom. Probiotiká nájdete okrem acidofilného mlieka, probiotických jogurtov aj v kvasenej kapuste.
Sledujte svoj zdravotný stav
Sledujte príznaky respiračného ochorenia: horúčku, kašeľ, problémy s dýchaním, dýchavičnosť, triašku, opakované trasenie chladom, bolesť alebo tlak na hrudníku, stratu chuti alebo vône. Zvlášť je to dôležité v prípade ak ste pracujúci a zdržiavate sa na pracovisku, ak sa často dlho zdržiavate na verejnosti, ak sa zdržiavate v prostredí, kde nie je možné dodržať fyzickú vzdialenosť 2 m alebo ste sa vrátili zo zahraničia. Ak sa prejavia príznaky respiračného ochorenia je potrebné zostať v domácej izolácii a telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára. V žiadnom prípade nenavštevujte lekára osobne. Majte doma základné lieky na zníženie horúčky.
Ako zvládnuť sociálnu izoláciu v čase pandémie koronavírusu
Súčasný stav v súvislosti s ochorením COVID-19 núti najmä generáciu starších zostať čo najviac doma. Obmedzenie sociálnych kontaktov, uvedomelá domáca izolácia, obmedzenie kultúrnych akcií môžu viesť k pocitom osamelosti, frustrácie, bezcennosti, ktoré sa môžu podpísať na zníženej obranyschopnosti organizmu. Dôležité je zachovať si pozitívnu myseľ aj v tomto náročnom období. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť.
 Buďte v kontakte s inými. Venujte sa rodine, vzťahom s inými. Zavolajte svojim priateľom, ľuďom, ktorým dôverujete, a podeľte sa s nimi o to, ako prežívate toto obdobie, hovorte o svojich pocitoch, obavách, ale aj o plánoch do budúcnosti.
 Starajte sa o svoje telo. Venujte pozornosť správnemu dýchaniu, aby ste do tela dostali viac kyslíka. Cvičením dýchania sa lepšie zvláda fyzická a psychická záťaž. Meditujte, konzumujte zdravé a vyvážené jedlo, doprajte si dostatok spánku, vyhýbajte sa alkoholu a fajčeniu. Pravidelne cvičte. Namiesto intenzívnych cvikov sa vo vyššom veku odporúčajú jednoduché cvičenia a prechádzky. Využite každú príležitosť na prechádzku do prírody alebo na svoje obľúbené miesta v okolí a pozvite aj svojich priateľov, susedov.
 Venujte sa svojim koníčkom. Pokúste sa vykonávať činnosti, ktoré vás tešia. Pustite si obľúbenú hudbu, venujte sa ručným prácam, vyberajte si programy, ktoré vás rozptýlia, upokoja alebo rozveselia, začnite maľovať alebo kresliť, prečítajte si dobrú knižku, uvarte alebo upečte si niečo chutné, lúštite krížovky, sudoku.
 Sústreďte sa na pozitívne správy – vyhýbajte sa negatívnym správam, doprajte si prestávky pri sledovaní, čítaní alebo počúvaní správ. Opakované vnímanie negatívnych informácií môže byť znepokojujúce.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár